Om ToRF

Uddrag fra IMR rapporten ”Religionsfrihed for alle":

ANNEKS A. INTERNATIONALE OG REGIONALE DOKUMENTER MED RELEVANS FOR RELIGIONSFRIHED18 

FN 

 • Konventionen om forebyggelse af og straf for folkedrab, 1948 (artikel II) 
 • Konventionen om flygtninges retsstilling, 1951 (artikel 1, 3, 4 og 33) 
 • Konventionen om statsløse personers retsstilling, 1954 (artikel 3 og 4) 
 • Konventionen om borgerlige og politiske rettigheder, 1966 (særligt artikel 2, 4, 18, 20, 24, 26, 27) 
 • Konventionen om afskaffelse af racediskrimination (artikel 5) 
 • Konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, 1966 (artikel 2 og 13) 
 • Konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder, 1979 (artikel 2) 
 • Konventionen om barnets rettigheder, 1989 (artikel 2, 14, 20, 29, 30), 
 • Verdenserklæringen om menneskerettigheder, 1948 (artikel 2, 16, 18 og 26) 
 • Erklæringen om afskaffelse af alle former for intolerance og forskelsbehandling på grundlag af religion og tro, 1981 
 • Erklæringen om retten til udvikling, 1986 (artikel 6) 
 • Erklæring vedrørende rettigheder for personer, der tilhører nationale eller etniske, religiøse og sproglige minoriteter, 1992 
 • Erklæringen om oprindelige folks rettigheder, 2007 
 • Menneskerettighedskommissionens Resolution 16/18: Combating intolerance, negative stereotyping and stigmatization of, and discrimination, incitement to violence and violence against, persons based on religion or belief, 2011 
 • Sekretariatet for FN’s højkommissær for menneskerettigheders Rabat Plan of Action, 2012 
 • Menneskerettighedskomiteens generelle bemærkning nr. 22, 1993 
 • Menneskerettighedskomiteens generelle bemærkning nr. 23, 1994 
 • Menneskerettighedskomiteens generelle bemærkning nr. 34, 2011 

Europarådet 

 • Konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, 1950 (artikel 9 og 10)19 
 • Rammekonventionen om beskyttelse af nationale mindretal, 1995 (artikel 4.1, 5, 6, 7, 8, 12 og 17)20 
 • Europæisk konvention om statsborgerret, 1997 (artikel 5) 
 • Europarådets konvention om undgåelse af statsløshed ved statssuccession, 2006 (artikel 14) 
 • Europarådets konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet, 2011 (artikel 4, 12, 31, 37, 38 og 42) 
 • Den Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerances generelle henstilling nr. 7, 2002 
 • Den Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerances generelle henstilling nr. 9, 2004 
 • Europarådets Venedigkommission og Organisationen for sikkerhed og samarbejde i Europas Retningslinjer for revision af lovgivning vedrørende religion eller tro, 2004 

Den Europæiske Union (EU) 

 • Traktaten om Den Europæiske Union, 2007 (artikel 6) 
 • Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 2007 (artikel 11 og 17) 
 • Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, 2000 (artikel 10, 14, 21 og 22) 
 • EU’s direktiv om ligebehandling, 2006 
 • EU’s rammeafgørelse om bekæmpelse af racisme og fremmedhad, 2008 
 • EU’s koncept for styrkelse af EU’s mæglings- og dialogkapaciteter, 2009 
 • Rådets konklusioner af 16. november 2009 om religions- og trosfrihed 
 • Rådets konklusioner af 21. februar 2011 om intolerance, diskrimination og vold på grundlag af religion eller tro 
 • Rådets konklusioner af 20. juni 2011 om konflitkforebyggelse 
 • EU’s Retningslinjer om fremme og beskyttelse af religions- og trosfrihed, 2013 

Organisationen for sikkerhed og samarbejde i Europa (OSCE) 

 • Helsingforsslutakten, 1975 (kurv 1, princip 7) 
 • Slutdokument fra CSCE-opfølgningskonferencen i Wien, 1989 (artikel 11, 13, 16, 17, 19, 20, 32, 59, 63 og 68) 
 • Wiendokumentet, 1989 (princip 13, 16 og 17) 
 • Europarådets Venedigkommission og OSCE's Retningslinjer for revision af lovgivning vedrørende religion eller tro, 2004 
 • Toledoprincipperne for undervisning i religion og tro i offentlige skoler, 2007 

Organisationen af Amerikanske Stater (OAS)

 • Den amerikanske menneskerettighedskonvention, 1969 (artikel 1, 12, 13, 16, 22)21 
 • Den interamerikanske konvention om forebyggelse, retsforfølgning og udryddelse af vold mod kvinder, 1994 (artikel 4) 

Den Afrikanske Union (AU) 

 • Konventionen om specifikke aspekter af flygtningeproblemerne i Afrika, 1969 (artikel iv) 
 • Det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder, 1981 (artikel 2 og 8) 
 • Det afrikanske charter om børns rettigheder og velfærd, 1990 (artikel 1, 3, 9, 11, 25 og 26) 

Den Arabiske Liga 

 • Det arabiske menneskerettighedscharter, 2004 (artikel 3, 4, 25, 30 og 34) 

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 

 • ASEAN-menneskerettighedserklæringen, 2012 (artikel 22)

ANNEKS B. RELEVANTE NATIONALE DOKUMENTER 

 • US Congress: International Religious Freedom Act, 1998 (tilgængelig på http://www.state.gov/documents/organization/2297.pdf) 
 • Dutch Ministry of Foreign Affairs: Human Rights Policy Memorandum: Freedom of Expression and Freedom of Religion and Belief. Core Values of Dutch Foreign Policy, 2011 (tilgængelig på http://www.government.nl/issues/human-rights/documents-and-publications/notes/2011/09/08/human-rights-policy-memorandum-freedom-of-expression-and-freedom-of-religion-and-belief.html) 
 • UK Foreign and Commonwealth Office: Freedom of Religion or Belief – how the FCO can help promote respect for this right, 2010 (tilgængelig på https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/35443/freedom-toolkit.pdf) 
 • Det norske udenrigsministerium: Protection and Promotion of the Rights and Freedoms of Persons Belonging to Religious Minorities: Guidelines for the Norwegian Foreign Service, 2014 (tilgængelig på https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/ud/vedlegg/menneskerettigheter/mr_guidelines.pdf) 

ANNEKS C. INTERNATIONALE, REGIONALE OG NATIONALE INSTITUTIONER 

 

©2017 Dansk Missionsråd | Peter Bangs Vej 5B | 2000 Frederiksberg | Tel: +45 3961 2777 | Mail: dmr@dmr.org | Bidrag: Danske Bank 4190 10850789