Ressourcer

Ressourcer fra Folketingets tværpolitiske netværk for international tros- og religionsfrihed
online undervisning

The Freedom of Religion or Belief Learning Platform

Læringsplatformen “The Freedom of Religion or Belief  ​Learning Platform” tilbyder ressourcer til at hjælpe enkeltpersoner, samfund og beslutningstagere med at lære, reflektere over og fremme religions- eller trosfrihed for alle. Det inkluderer ressourcer til personlig fordybelse og for undervisere og facilitatorer til brug i gruppesammenhænge. Vores kerneressourcer er udviklet i dialog med specialister og med referencepersoner fra en række religiøse og trosmæssige baggrunde. Besøg siden på https://www.forb-learning.org/

Fra “The Freedom of Religion or Belief  ​Learning Platform” -website 2022
Rapport

Freedom of Religion or Belief in Denmark’s Priority Countries

The 2022 status report on Freedom of Religion or Belief (FoRB) in Denmark’s 11 priority countries is CKU’s attempt to assist applicants in discerning possible interventions to respect, protect, and promote FoRB in these countries. The report contains valuable information about the current situation, and it points to a wealth of relevant resources for applicants to continue analyzing the contexts and designing interventions. The report is published at the very end of 2021, so rather than an exact picture of the status of FoRB in Afghanistan, Bangladesh, Burkina Faso, Ethiopia, Kenya, Mali, Myanmar, Niger, Palestine, Somalia and Uganda – the report provides a window from which applicants and others with an interest in FoRB can get an overview of some of the main issues and continue to explore further information about the actual situation in a specific country. 

Fra “Freedom of Religion or Belief in Denmark’s Priority Countries” udgivet af Center for Kirkeligt Udviklingsamarbejde i 2021
Rapport

It Is the Thought that Counts
– Defining Freedom of Religion or Belief as Part of Civic Space

The growing call for protection of civic space amongst the international community typically highlights three human rights: the freedom of association, freedom of expression, and the freedom of assembly. The right to freedom of religion or belief (FoRB) is seldom taken into account. This entails a risk of flawed and incomplete assessments of the human rights environment of local civic spaces. The purpose of this report is two-fold: 1) to demonstrate the importance of FoRB as a core component of civic space, and 2) to explore the different roles of religious or belief actors in civic space.

Fra “It Is the Thought that Counts” udgivet af Center for Kirkeligt Udviklingsamarbejdei 2021
Rapport

Religionsfrihed for alle
– Religionsfrihed i dansk udenrigs- og udviklingspolitik

Denne rapport giver en introduktion til retten til religionsfrihed, herunder en beskrivelse af hvad denne rettighed indbefatter, en oversigt over forskellige former for (og grader af) krænkelser af retten til religionsfrihed og eksempler på grupper, der er særligt udsatte for krænkelser. Dernæst præsenteres et overblik over europæiske og nordamerikanske tiltag til at styrke retten til religionsfrihed i udenrigs- og udviklingspolitik. Sluttelig præsenterer rapporten en række ideer til, hvordan dansk udenrigs- og udviklingspolitik kan bidrage til at styrke og beskytte retten til religionsfrihed og anbefaler, at der nedsættes et udvalg til at arbejde videre med området. Annekserne rummer lister over relevante internationale, regionale og nationale dokumenter og institutioner vedrørende religionsfrihed, samt en kort liste over artikler, rapporter og anden litteratur om religionsfrihed i udviklings- og udenrigspolitik.

Fra “Religionsfrihed for alle” udgivet af Institut for Menneskeretigheder i 2015

Læs uddrag fra rapporten herunder:

Internationale og regionale dokumenter med relevans for tros- og Religionsfrihed:

 • Konventionen om forebyggelse af og straf for folkedrab, 1948 (artikel II) 
 • Konventionen om flygtninges retsstilling, 1951 (artikel 1, 3, 4 og 33) 
 • Konventionen om statsløse personers retsstilling, 1954 (artikel 3 og 4) 
 • Konventionen om borgerlige og politiske rettigheder, 1966 (særligt artikel 2, 4, 18, 20, 24, 26, 27) 
 • Konventionen om afskaffelse af racediskrimination (artikel 5) 
 • Konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, 1966 (artikel 2 og 13) 
 • Konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder, 1979 (artikel 2) 
 • Konventionen om barnets rettigheder, 1989 (artikel 2, 14, 20, 29, 30), 
 • Verdenserklæringen om menneskerettigheder, 1948 (artikel 2, 16, 18 og 26) 
 • Erklæringen om afskaffelse af alle former for intolerance og forskelsbehandling på grundlag af religion og tro, 1981 
 • Erklæringen om retten til udvikling, 1986 (artikel 6) 
 • Erklæring vedrørende rettigheder for personer, der tilhører nationale eller etniske, religiøse og sproglige minoriteter, 1992 
 • Erklæringen om oprindelige folks rettigheder, 2007 
 • Menneskerettighedskommissionens Resolution 16/18: Combating intolerance, negative stereotyping and stigmatization of, and discrimination, incitement to violence and violence against, persons based on religion or belief, 2011 
 • Sekretariatet for FN’s højkommissær for menneskerettigheders Rabat Plan of Action, 2012 
 • Menneskerettighedskomiteens generelle bemærkning nr. 22, 1993 
 • Menneskerettighedskomiteens generelle bemærkning nr. 23, 1994 
 • Menneskerettighedskomiteens generelle bemærkning nr. 34, 2011 
 • Konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, 1950 (artikel 9 og 10)19 
 • Rammekonventionen om beskyttelse af nationale mindretal, 1995 (artikel 4.1, 5, 6, 7, 8, 12 og 17)20 
 • Europæisk konvention om statsborgerret, 1997 (artikel 5) 
 • Europarådets konvention om undgåelse af statsløshed ved statssuccession, 2006 (artikel 14) 
 • Europarådets konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet, 2011 (artikel 4, 12, 31, 37, 38 og 42) 
 • Den Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerances generelle henstilling nr. 7, 2002 
 • Den Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerances generelle henstilling nr. 9, 2004 
 • Europarådets Venedigkommission og Organisationen for sikkerhed og samarbejde i Europas Retningslinjer for revision af lovgivning vedrørende religion eller tro, 2004 
 • Traktaten om Den Europæiske Union, 2007 (artikel 6) 
 • Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 2007 (artikel 11 og 17) 
 • Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, 2000 (artikel 10, 14, 21 og 22) 
 • EU’s direktiv om ligebehandling, 2006 
 • EU’s rammeafgørelse om bekæmpelse af racisme og fremmedhad, 2008 
 • EU’s koncept for styrkelse af EU’s mæglings- og dialogkapaciteter, 2009 
 • Rådets konklusioner af 16. november 2009 om religions- og trosfrihed 
 • Rådets konklusioner af 21. februar 2011 om intolerance, diskrimination og vold på grundlag af religion eller tro 
 • Rådets konklusioner af 20. juni 2011 om konflitkforebyggelse 
 • EU’s Retningslinjer om fremme og beskyttelse af religions- og trosfrihed, 2013 
 • Helsingforsslutakten, 1975 (kurv 1, princip 7) 
 • Slutdokument fra CSCE-opfølgningskonferencen i Wien, 1989 (artikel 11, 13, 16, 17, 19, 20, 32, 59, 63 og 68) 
 • Wiendokumentet, 1989 (princip 13, 16 og 17) 
 • Europarådets Venedigkommission og OSCE’s Retningslinjer for revision af lovgivning vedrørende religion eller tro, 2004 
 • Toledoprincipperne for undervisning i religion og tro i offentlige skoler, 2007